Smart vinterveg

Prosjektet Smart vinterveg - et innovasjonspartnerskap med Betelo AS som utviklingspartner

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker utvikle en løsning for smartere og mer effektiv vinterdrift av veg og plasser i samarbeid med Betelo AS. Utviklingsarbeidet ble startet opp 1. desember 2020 og skal avsluttes innen 1. mai 2022. 

Smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon 

Betelo AS er valgt som utviklingspartner og skal sammen med kommunene videreutvikle mLogg for å dekke kommunenes behov innen vinterdrift av veg og plasser. mLogg har allerede noe funksjonalitet som dekker behovene, men det er en god del ny funksjonalitet som skal utvikles og testes i utviklingsfasen så som: 

 • Dynamisk rute-og rodeplanlegging basert på tidligere drift, sanntidsmålinger fra felt og prognoser ved hjelp av maskinlæring 
 • Egne vær- og målestasjoner med bl.a. kamera på utvalgte plasser i kommunene 
 • Del- og helautomatisk utkalling 
 • Kobling/integrasjon mellom mLogg og maskiner/utstyr 
 • Forbedret funksjonalitet for sjåfører og driftsledere 
 • Samarbeidsfunksjon for entreprenører uavhengig av vegeierskap 
 • Ny og forbedret publikumsløsning med mulighet for å sende avvik og meldinger 
 • Administrasjon, kontraktsoppfølging og rapportering for driftsleder/vegforvaler 
 • "Markedsplass" for kjøp/salg/leie av oppdrag og utstyr 

Du kan lese mer om prosessen fram mot valg av utviklingspartner i vårt nyhetsbrev fra november 2020 

Våre mål for prosjektet 

Kommunene forventer at løsningene som velges gir én eller flere av disse gevinstene:

 • Bedre og mer effektiv vinterdrift / snørydding (koordinert, tidsriktig, raskere og mer for pengene)
 • Færre ulykker og personskader
 • Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, m.fl.) vinterstid
 • Mindre forurensning og klimagassutslipp
 • Høyere publikumstilfredshet
 • Mer effektiv samhandling mellom vinterdriftsaktører

Løsningene som utvikles skal realiseres i form av faktisk fungerende demo-løsninger (demontratorer / «Proof of concept»).

Bakgrunn – dagens vinterdrift

Kommunene opplever følgende utfordringer med dagens vinterdrift, spesielt ved store snøfall: 

 • Koordinering: Det er liten koordinering mellom vinterdriftsaktører; Vegvesenet, kommunen, innleide entreprenører, gårdeiere/eiendomsdriftere (fortau og P-plasser) og private husstander. Aktørene brøyter snø inn i hverandres nybrøytede kryss, åpninger og gangveger, da hver aktør har ulikt ansvar. Det er manglende prioritering og samarbeid. Forskjellige aktører har ulike kriterier for når arbeidet skal startes, og ulike kvalitetskrav. 

 • Informasjon til publikum og næringsdrivende: Publikum og næringsdrivende som bruker vegene får lite eller ingen informasjon om hvor brøytebilen/strøbilen befinner seg, når den er forventet å komme, hvilke veier som er brøytet/strødd eller ikke, samt hvor det er ulykker. Dette gjør det utfordrende å planlegge daglige gjøremål og reiser. 

 • Manuelle rutiner: Vinterdriftsaktørene har manuelle og erfaringsbaserte vurderinger for når brøyting/strøing igangsettes og hvor. Dette gir sårbarhet og variabel kvalitet ved sykdom og fravær. Roder/ruter er statiske og tilpasses ikke de faktiske forhold på vegen. Rute- og ressursplanlegging gjøres i liten grad. Dette gir noe «tomkjøring» for enkelte aktører, både i forbindelse med befaring og utføring av vinterdriften. Slik tomkjøring gir uønsket og unødvendig utslipp av klimagasser.

 • Klager fra innbyggere: Kommunene mottar daglig mange henvendelser fra innbyggerne ved snøfall og mildvær. Dette dreier seg for det meste om klager på manglende eller utført brøyting/strøing, eller spørsmål om når brøytebilen/strøbilen kommer og hvilke veier som prioriteres. 

 • Økende kostnader: Kommunenes kostnader til vinterdrift er mer enn doblet de siste 4 årene. 

Til toppen