Om prosjektet

Prosjektet Smart vinterveg - et innovasjonspartnerskap

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Bakgrunn – dagens vinterdrift

Kommunene opplever følgende utfordringer med dagens vinterdrift, spesielt ved store snøfall: 

 • Koordinering: Det er liten koordinering mellom vinterdriftsaktører; Vegvesenet, kommunen, innleide entreprenører, gårdeiere/eiendomsdriftere (fortau og P-plasser) og private husstander. Aktørene brøyter snø inn i hverandres nybrøytede kryss, åpninger og gangveger, da hver aktør har ulikt ansvar. Det er manglende prioritering og samarbeid. Forskjellige aktører har ulike kriterier for når arbeidet skal startes, og ulike kvalitetskrav. 

 • Informasjon til publikum og næringsdrivende: Publikum og næringsdrivende som bruker vegene får lite eller ingen informasjon om hvor brøytebilen/strøbilen befinner seg, når den er forventet å komme, hvilke veier som er brøytet/strødd eller ikke, samt hvor det er ulykker. Dette gjør det utfordrende å planlegge daglige gjøremål og reiser. 

 • Manuelle rutiner: Vinterdriftsaktørene har manuelle og erfaringsbaserte vurderinger for når brøyting/strøing igangsettes og hvor. Dette gir sårbarhet og variabel kvalitet ved sykdom og fravær. Roder/ruter er statiske og tilpasses ikke de faktiske forhold på vegen. Rute- og ressursplanlegging gjøres i liten grad. Dette gir noe «tomkjøring» for enkelte aktører, både i forbindelse med befaring og utføring av vinterdriften. Slik tomkjøring gir uønsket og unødvendig utslipp av klimagasser.

 • Klager fra innbyggere: Kommunene mottar daglig mange henvendelser fra innbyggerne ved snøfall og mildvær. Dette dreier seg for det meste om klager på manglende eller utført brøyting/strøing, eller spørsmål om når brøytebilen/strøbilen kommer og hvilke veier som prioriteres. 

 • Økende kostnader: Kommunenes kostnader til vinterdrift er mer enn doblet de siste 4 årene. 

Våre mål for prosjektet 

I dette innovasjonspartnerskapet skal kommunene, sammen med én eller flere leverandører, utvikle nye løsninger for vinterdrift. Etter utviklingsløpet, vil kommunene ha en kjøpsopsjon for utviklet løsning. Kommunene forventer at løsningene som velges gir én eller flere av disse gevinstene:

 • Bedre og mer effektiv vinterdrift / snørydding (koordinert, tidsriktig, raskere og mer for pengene)
 • Færre ulykker og personskader
 • Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, m.fl.) vinterstid
 • Mindre forurensning og klimagassutslipp
 • Høyere publikumstilfredshet
 • Mer effektiv samhandling mellom vinterdriftsaktører

Løsningene som utvikles skal realiseres i form av faktisk fungerende demo-løsninger (demontratorer / «Proof of concept»).

Prosjektet sitt innovasjonsfokus 

Smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon

Innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg" valgte den 26.februar retning for prosjektet. Innovasjonspartnerskapet går i en digital retning der målet er å utvikle en løsning som gir smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon.


Du finner mer informasjon om innovasjonsfokuset og videre framdrift i prosjektet på siden for leverandører. 

Til toppen