Aktuelt

Vi er på oppløpssiden i Smart vinterveg

Vi er nå inne i innspurten av fasen gjennomføre utvikling og testing. Styringsgruppa har vedtatt å utvide denne fasen slik at den avsluttes innen utgangen av februar 2022. Oppdragsgiver får endelig prototype til akseptansetest fra 1. mars og gjennomføringsfasen avsluttes som planlagt innen utgangen av mai 2022. Årsaken til utsettelsen er Betelo sitt behov for noe mer tid til utviklingsarbeidet og vårt felles behov for testing.

 

Koronapandeminen har skapt utfordringer 

Smart vinterveg har som resten av verden fått kjenne på utfordringer knyttet til pandemien. Komponentmangel på verdensmarkedet har ført til at utvikling av værstasjonene har blitt forsinket. Det mest utfordrende har likevel vært å få til nært samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør. Digitale møter fungerer fint, men det er viktig å møtes fysisk. Vi har fått det til på et vis – nå sist i desember da det ble gjennomført systemtesting i alle kommunene etter nøye vurdering og med smittevern i høysetet.

Bistand og hjelp fra studenter på NTNU i Gjøvik 

I testarbeidet har oppdragsgiver hatt stor nytte av bistand fra to studenter fra NTNU Gjøvik/Interaksjonsdesign som har vært i praksis i Gjøvik kommune. De har planlagt og gjennomført workshop med tema publikumapp, har vurdert appen og utarbeidet ekspertrapport. De har blant annet sett på hvordan løsningsdesignet ivaretar behovet for et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt for alle brukergrupper og kravet om at systemet må følge standarder angitt i Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor.

Stor interesse 

Vi opplever at det er stor interesse for prosjektet vårt og det blir presentert i flere fagtidsskrifter i disse dager. Prosjektet ble også presentert på Vinterdriftsdagene i regi Norsk Kommunalteknisk Forening. Innledningsvis ble det store utfordringsbildet med vinterdriften presentert fra politisk og administrativt hold. Vår konklusjon er at vi kan bidra til å løse mange av disse utfordringene dersom vi lykkes i Smart vinterveg. 

Arbeid med personvern og GDPR

 

 I Smart vinterveg skal det utvikles et digitalt system for drift og informasjon om vinterdriften. GPS skal brukes for logging av vinterdriftsaktiviteter og værstasjoner med kamera skal brukes for å overvåke vær- og føreforhold. Dette utløser mange spørsmål knyttet til personvern og GDPR.

Prosjektgruppa har derfor hatt et nært samarbeid med personvernombudene i kommunene og utarbeidet følgende dokumenter i testfasen:

  • Personvernerklæring
  • Databehandleravtale
  • ROS-analyse
  • Vurdering av personvernkonsekvenser - DPIA

I tillegg har det blitt gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene etter Arbeidsmiljøloven kapittel 9 om kontrolltiltak.

Arbeidet har vært krevende, men svært nyttig. Vi har flere eksempler på diskusjoner om personvern som har ført til konkrete forslag til forbedringer i løsningsdesignet. Et eksempel på dette er at oppdragsgiver har behov for et system der publikum kan melde status om lokale føreforhold med tekst og bilde. Gjennom arbeidet ble det besluttet at behovet for innmelding av føreforhold kan løses ved nedtrekksmeny i stedet for fritekst.

 

Ta gjerne kontakt med oss 

Vi deler gjerne erfaringer og dokumenter, så prosjektledere i andre innovasjonspartnerskap må gjerne ta kontakt med prosjektleder i Smart vinterveg.

Til toppen